Menü Kapat

Gizlilik Bildirimi

Kişisel verilerimin; Ata-San Kalıp ve Metal Ltd. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle Ata-San ’in yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; özgeçmişimin güncel pozisyon bakımından değerlendirilmesi ve/veya ilerleyen zamanlarda doğabilecek pozisyon ihtiyacına binaen yeniden değerlendirilmeye alınması amacıyla; Ata-San veya yetkilendirdiği veri işleyenlerin insan kaynakları departmanları tarafından fiziki-maddi yahut elektronik ortamda, sözlü veya yazılı şekilde toplanması yöntemiyle; özgeçmiş formum ile işbu süreç esnasında arşivlenebilecek ses ve görüntü kayıtlarımın; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Ata-San tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızamın bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Yine işbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Ata-San tarafından; grup şirketlerine ve/veya iş ortaklarına (Güncel grup şirketleri ve iş ortakları listemize aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızamın olduğunu kabul ve beyan ederim).

Bununla birlikte KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; www.atasankalip.com adresinde bulunan formu doldurmak veya info@atasan.com adresine e-posta göndermek suretiyle Ata-San ’a başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerimin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğum hakkında bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızamın bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Ayrıca, işe başvuru sırasında paylaştığım kişisel verilerimin doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan ederim.